Onze Referenties

Gebruiksovereenkomst

Algemeen

Door het bezoeken van deze website (e-motion-it.be) verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Informatie

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.


Inhoud

E-motion BVBA besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan E-motion BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer E-motion BVBA verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal E-motion BVBA onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is E-motion BVBA niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eénieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat E-motion BVBA geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. E-motion BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.


Auteursrecht

E-motion BVBA geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Ongeoorloofd of verboden gebruik

Door gebruik te maken van de website E-motion BVBA.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

alle intellectuele rechten, zowel deze van E-motion BVBA als deze van derden, te respecteren
alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven
zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is
geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken
geen bestanden behept met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden
geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten
zich te onthouden van het kraken of hacken van het systeem van E-motion BVBA of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet
geen nationale of internationale wetten te schenden


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
E-motion BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal E-motion BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
E-motion BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. E-motion BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
E-motion BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
E-motion BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Beperking van de toegang

E-motion BVBA behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.


Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen

E-motion BVBA behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.


Privacy

E-motion BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot E-motion BVBA, Vlierbessenstraat 15 of via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
E-motion BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Wet op bescherming van de privacy

Volgens de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 mag E-motion BVBA alle gegevens die u verstrekt registreren in zijn databank, behoudens bezwaar van uw kant.
De bewaartermijn van uw gegevens in de databank is onbeperkt, zodat wij u later, ook voor andere doeleinden zoals marketing of interne processen (klantenbeheer, verbetering van de client service en profilering, het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten) kunnen contacteren. U beschikt over een inzage- en correctierecht.
De data blijven in handen van E-motion BVBA en kunnen enkel doorgegeven worden aan geaffilieerde of gecontracteerde ondernemingen.
Wie niet akkoord gaat met het hier beschreven gebruik van zijn of haar persoonlijke informatie in het bezit van E-motion BVBA of wie zijn of haar gegevens wil inzien, wijzigen, verbeteren of schrappen kan dat schriftelijk - met een bewijs van identiteit - melden bij E-motion BVBA, Vlierbessenstraat 15, 3940 Hechtel.

 

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.


Allerlei

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.
Ieder geschil met betrekking tot de E-motion BVBA-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Hasseltse rechtbanken bevoegd.

.

Custom data entry formulier

Voor een BI afdeling in de telecom sector hebben we de inrichting verzorgd van het afdelings-portaal. Via dit portaal kunnen gebruikers over de hele organisatie een aanvraag indienen voor het bekomen van business intelligence rapporteringen. Na een proces-analyse zijn we tot de conclussie gekomen dat de noden van de klant volledig ingevuld kon worden aan de hand van een aangepast formulier. Na onze analyse zijn we over gegaan tot de inrichting van het afdelings portaal. Alle data stromen worden … Lees verder

Interactieve Googlemaps webpart

E-motion BVBA kreeg de opdracht om een interactieve Googlemaps webpart te bouwen voor een klant in de afvalverwerkings industrie. Aan de hand van een SharePoint lijst wordt de administratie bijgehouden van partner locaties. Op het moment dat een nieuwe partner wordt opgevoerd wordt zijn adres gegevens via een Google Webservice lookup omgezet naar een Latitude en Longtitude locatie (x,y) op de map. Via een webpart die door ons ontwikkeld werd worden deze locaties op een Google kaart getoond. Doo… Lees verder

Office 365 portaal applicatie voor kinderdagverblijven

Als Microsoft partner en verdeler van Office 365 oplossingen kwam Onlineplus naar ons met de vraagstelling om een portaal toepassing te ontwikkelen met als doel kinderdagverblijven te ondersteunen. E-motion is deze uitdaging aangegaan en heeft de architectuur geleverd van deze oplossing voor Office 365 P1 abbonnementen. Verder hebben we de hele oplossing ontwikkeld en ervoor gezorgd dat ze met de minst mogelijke moeite geïnstalleerd kan worden voor nieuwe klanten van Onlineplus. Met deze opdrac… Lees verder

Intranet met DMS functionaliteiten

Bij een Belgisch bedrijf in de verlichtingsindustrie was de afdeling noodverlichting tot de conclusie gekomen dat de folder structuur op hun fileshare server te complex was geworden. Hierdoor was het nagenoeg onmogelijk geworden om snel en efficient documentatie op te slaan of terug te vinden. E-motion heeft bij deze klant aan de hand van een workshop deze problematiek gedetailleerd in kaart gebracht. Nadat we een rapport gepresenteerd hebben met de mogelijke oplossingen is er gekozen voor een … Lees verder

Contract Administratie Systeem

E-motion heeft bijgedragen tot de realisatie van een contract administratie systeem gebouwd op het SharePoint 2007 WSS platform.Dit is een maatwerk project dat met behulp van dynamische workflows ervoor zorgt dat medewerkers van de afdeling Business Administration van Ricoh Belgium de juiste tooling ter beschikking hebben om hun contracten op een gecentraliseerde manier te registreren en op te volgen.E-motion heeft bijgedragen bij zowel de business analyse als het technisch ontwerp en de uitein… Lees verder

Waarom e-motion?

Professioneel én betaalbaar
SharePoint is ons vakdomein
Expertise, ervaring en visie in ECM trajecten.
Betrouwbare partner, nu en in de toekomst.
Wij zijn bereikbaar voor u.

Contacteer ons

Vlierbessenstraat 15
3940 Hechtel
België

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobiel: +32 475 49 80 24